Úvodná stránka obce Šarišské Dravce - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah
Oznamy

Život obce

Užitočné informácie:
Celoplošné skríningové testovanie

Vianočné koledy a vinše

Vážení občania,

v rámci vyhláseného celoplošného skríningového testovania obyvateľov SR na ochorenie COVID-19 pod názvom „Zachráňme spoločne životy“ Vám oznamujeme, že obec plánuje realizovať testovanie antigénovými testami v sobotu 23. januára 2021 od 7:00 hod do 20:00 hod v priestoroch kultúrneho domu obce Šarišské Dravce.

Kliknutím na obecný erb sa zobrazia doplňujúce informácie a harmonogram testovania.
Mobilné odberné miesto na testovanie COVID-19 - Lipany
Mesto Lipany oznamuje svojim obyvateľom a obyvateľom okolitých obcí, že od 16.12.2020 je v Lipanoch, na Sabinovskej 2 v priestoroch rehabilitačnej ambulancie (Luník - vchod od čerpacej stanice) zriadené Mobilné odberné miesto antigénových testov. Od 21.12.2020 bude mobilné odberné miesto otvorené pre verejnosť od 10.00 do 12.00 hod a od 12.30 do 17.00 hod.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - 8.12.2020
Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce, ktoré sa uskutoční 8. decembra 2020 /utorok/ o 15.30 hod v malej sále obecného úradu. Kliknutím na obecný erb sa zobrazí podstránka s pozvánkami.

Slávnostné požehnanie a otvorenie zrekonštruovanej budovy obecného úradu a kultúrneho domu


29. augusta 2020    Detail

Slávnostné prevzatie hasičského auta

9. júla 2020

Detail

Revitalizácia školského športového areálu - finalizácia I. fázy

Adresa obecného úradu

Obecný úrad
Šarišské Dravce 109
082 73

Kontakty


Telefón:   051/4597 221
                  0911 271 331

E-mail:     ocu@sardravce.sk

Úradné hodiny obecného úradu a matriky

pondelok:   7:30-12:00     12:30-15:30
utorok:        7:30-12:00     12:30-15:30
streda:         7:30-12:00     12:30-16:00
štvrtok:        nestránkový deň
piatok:         7:30-12:00     12:30-15:00

Ordinačné hodiny - ambulancia všeobecného lekára

pondelok:  8:00-10:00
utorok:        8:00-10:00
štvrtok:       8:00-10:00

Zdravotná sestra je k dispozícii v uvedené dni od 7:00 do 14:00

Tel.: 051/381 20 25

Vývoz odpadu v roku 2021

Kliknutím na zmenšeninu sa zobrazí kalendár zberu separovaného odpadu pre rok 2021
V mesiaci október 2020 bol v obci realizovaný projekt „Revitalizácia školského športového areálu – finalizácia I. fázy“. Tento projekt bol podporený dotáciou z Prešovského samosprávneho kraja vo výške 2 000,- €. Spoluúčasť obce predstavovala 20% a navyše z vlastných prostriedkov preinvestovala 2 240,- €. Z finančných prostriedkov v celkovej výške 4 240,- € sa sprevádzkoval závlahový systém centrálnej trávnatej plochy ihriska v ZŠ s MŠ, výroba a inštalácia konštrukcie a nákup dvoch sietí.

Revitalizácia školského športového areálu

V mesiaci august 2019 bol v obci realizovaný projekt  „Revitalizácia školského športového areálu – I. fáza“ Projekt bol podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja  sumou  2 000,- €. Spolufinancovanie obce predstavuje 20% z poskytnutej dotácie. Obec z vlastných prostriedkov navyše poskytla 500,- € na prípravu zavlažovacieho systému na ihrisku v areáli ZŠ s MŠ Šarišské Dravce.

Informácia o projekte „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Šarišské Dravce“

V novembri 2018 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie, ktorú  Ministerstvo vnútra SR poskytlo obci na realizáciu projektu „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Šarišské Dravce“.  Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 29 839,45 €.

Typ a názov projektu: „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Šarišské Dravce“.
Výška poskytnutie dotácie:  29 839,45 €.
Spolufinancovanie obce je 5% z celkových výdavkov.

Informácia o projekte „Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Šarišské Dravce“

V rámci skvalitnenia infraštruktúry primárneho vzdelávania, prostredníctvom modernizácie materiálno-technického vybavenia odborných učební, s cieľom dosiahnutia primeraných podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov bol našej obci schválený projekt „Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Šarišské Dravce“. Projekt je podporený zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Pre viac informácií kliknite na logo IROP.

Obnova obecného úradu
Na základe žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku získala naša obec finančné prostriedky vo výške 541 988,17€ na realizáciu projektu "ŠARIŠSKÉ DRAVCE OBNOVA OBECNÉHO ÚRADU". Cieľom je zmodernizovať zastaralú multifunkčnú budovu a zabezpečiť energetickú efektivitu jej prevádzky. Dotáciu poskytlo Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Kliknutím na logo ministerstva sa zobrazí informačný plagát Európskeho fondu regionálneho rozvoja.


Obnova historického parku Šarišské Dravce

V súvislosti s obnovou pamiatok a s ich využitím pre zvyšovanie kvality života v obci podporilo našu obec na základe zmluvy zo 17. mája 2017 Ministerstvo kultúry SR dotáciou 10000€. Dotácia bola poskytnutá jednorázovo prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu na podporu realizácie projektu s názvom "Obnova historického parku Šarišské Dravce". Tieto prostriedky boli určené a použité na vyhotovenie prípravnej dokumentácie, stavebno-technických posudkov, na zameranie skutkového stavu kultúrnej pamiatky a na vyhotovenie projektovej dokumentácie v súlade s podmienkami danými v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu Prešov.

Žiadosť o spoluprácu pri ochrane plynárenských zariadení

Spoločnosť SPP - distribúcia, a. s. ako prevádzkovateľ distribučnej siete na Slovensku nás požiadala o zverejnenie tejto informácie v súvislosti s nárastom prípadov poškodzovania plynárenských zariadení a s ním súvisiacich únikov plynu a prerušení distribúcie pre odberateľov.

K poškodzovaniu plynárenských zariadení spoločnosti SPP - distribúcia, a. s., dochádza predovšetkým v dôsledku vykonávania stavebných a zemných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení, resp. v dôsledku porušovania predpisov o ochranných a bezpečnostných pásmach týchto zariadení.
Podrobnosti si môžete pozrieť v nasledujúcich prílohách:

Počet návštev od 5.12.2014
24.01.2021
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva finacií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah